Αλλαγή ονομασίας και σύνθεσης

Στην 174/17-1-2018 συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης εγκρίθηκε η αλλαγή της ονομασίας και της σύνθεσης της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης. Η νέα ονομασία είναι Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχερηματικότητας. Η αλλαγή ονομασίας προέκυψε από την ερευνητική δραστηριότητα της Μονάδας, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε έρευνες αγοράς και επιχειρηματικότητας και λιγότερο σε αυτές της κοινής γνώμης. Ο τρόπος και οι κανόνες λειτουργίας παραμένουν ίδιοι.