Κανόνες Λειτουργίας

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (289/02-06-2011) ο κανονισμός λειτουργίας και χρήσης του λογισμικού δημοσκοπήσεων έχει ως εξής:

  1. Δικαίωμα προσβασης στη χρήση και λειτουργία του λογισμικού έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης για διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης.
  2. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτώς αίτηση συνδρομής προς την Επιστημονική Επιτροπή της Μονάδας τουλάχιστον στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στην ίδια επιστολή προς την Επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογείται ότι η χρήση του λογισμικού δεν αφορά εμπορικούς αλλά μόνο ερευνητικούς ή διδακτικούς σκοπούς και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης και έγκριση του ερωτηματολογίου από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  3. Η Επιτροπή αφού λάβει τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ερευνητών θα καταρτίζει πρόγραμμα χρήσης του λογισμικού κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος που θα διατίθεται για κάθε έρευνα θα εξαρτάται από τη ζήτηση για χρήση του λογισμικού από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου. Η διαμόρφωση του τελικού προγράμματος θα βασίζεται στην σημαντικότητα και τεκμηρίωση της κάθε προτεινόμενης έρευνας. Προτεραιότητα στη χρήση του λογισμικού θα έχει η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας της Εταιρείας Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  4. Οι ενδιαφερομένοι θα αναλαμβάνουν το κόστος των φοιτητών που θα πραγματοποιούν την τηλεφωνική έρευνα. Το κόστος θα προσδιορίζεται από την Επιτροπή με βάσει τη χρονοχρέωση του προσωπικού που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης και θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου κάθε εξάμηνο. Οι φοιτητές που θα απασχολούνται στις τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις/έρευνες θα προέρχονται από τη λίστα των εκπαιδευμένων φοιτητών που θα καταρτίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Επιτροπή.

Τον συντονισμό της έρευνας/δημοσκόπησης θα αναλαμβάνει ο Συντονιστής του λογισμικού ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό από την εταιρεία προμήθειας του λογισμικού. Δεδομένου ότι το λογισμικό απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ο συντονισμός δεν μπορεί να γίνει από κάποιο άλλο προσωπο. Το κόστος απασχόλησης του Συντοντιστή το οποίο επίσης θα προσδιορίζεται με βάσει τη χρονοχρέωση του προσωπικού που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα επιβαρύνει την προτεινόμενη έρευνα/δημοσκόπηση.

Πέρα από την απόφαση της Συγκλήτου, η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει εγκρίνει τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής της Μ.Ε.Α.Ε. , ο οποίος παίζει το ρόλο του κανονισμού λειτουργίας σε θέματα ανάθεσης ερευνών. Ο Κώδικας βασίζεται και ακολουθεί το Διεθνή Κώδικα για την Έρευνα Αγοράς και την Κοινωνική Έρευνα που έχει αναπτυχθεί από κοινού από την European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR) και το International Chamber of Commerce (ICC).