Προφίλ

Η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας (πρώην Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης) λειτουργικά υπάγεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Μονάδα ιδρύθηκε το 2011 σύμφωνα με την 701/27-01-2011 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και την 289/02-06-2011 έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και αναδιοργανώθηκε με νέα ονομασία και σύνθεση με την 174/17-1-2018 απόφαση της Συγκλήτου.

Με τις παραπάνω αποφάσεις παραχωρήθηκε μερικώς στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το λογισμικό δημοσκοπήσεων που είχε προμηθευτεί το Ίδρυμα προκειμένου, διαμέσου της Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, να διεξάγονται δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του Ιδρύματος αλλά και για λογαριασμό τρίτων.

Από το 2016, η Μονάδα στεγάζεται στο Κτίριο Δ του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης, λόγω της υλοποίησης του Έργου “Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης”.

 

Σκοπός της Μονάδας είναι η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και των υποδομών του Ιδρύματος για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας μέσω ερευνών και δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι έρευνες διενεργούνται είτε για λογαριασμό του Ιδρύματος, είτε για λογαριασμό τρίτων και, μέσω αυτών, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και η υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.