Στη σελίδα αυτή υπαρχουν τα παλιά θέματα εξετάσεων από τα μαθήματα που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

Για να δείτε τα θέματα, όταν προχωρήσετε κάνετε αυτοεγγραφή σαν μαθητής όπως σας προτείνεται.

Δεν χρειάζεται κλειδί εγγραφής.