ΟΙΚ 1401 - ENGLISH Ι

FALL SEMESTER

Instructor: Jenny Papaioannou

e-mail: j.papaioannou@uoc.gr


Teaching:         Wednesday 11:30 - 14:15 (all students)

Office hours:   Monday 14:30 - 15:30 

                          Friday    14:30 - 16:30

ΟΙΚ 1402 - ENGLISH II

SPRING SEMESTER

Instructor: Jenny Papaioannou

e-mail: j.papaioannou@uoc.gr

Teaching: Monday

                  Friday

Office hours: Monday          14:30 - 15:30

                         Wednesday   14:30 -16:30


Main textbook: English for Students of Economics: Macroeconomics (NEW Revised Edition), J. Stefan, Εκδώσεις Gutenberg, 2014.

Course description:
The aim of this course is to provide students with the language knowledge and skills they need to read and understand passages related to macroeconomics. A key focus of the course is the terminology that is typically used in fundamental macroeconomic issues. This is introduced through economics texts, taken from university textbooks or similar sources, which discuss macroeconomic concepts such as employment, inflation, Gross Domestic Product, trade, fiscal policy and taxation, European Integration etc. Terminology used to discuss and describe graphs and tables is an integral part of the language that is learned. In addition, students learn strategies for reading comprehension and text analysis (e.g. skimming, scanning, outlining, etc.). The course also includes a writing component, which focuses mainly on paragraph, composition, and summary writing. The basic format of a business letter is also discussed. Students engage in a variety of activities and tasks in order to practise and consolidate their language knowledge and enhance their reading and writing skills.

OIK 2401 - ENGLISH ΙΙΙ
FALL SEMESTER

Instructor: Jenny Papaioannou

email: j.papaioannou@uoc.gr

Classes:   Monday  11:30 - 14:15  (Odd)

                 Friday        11:30 - 14:15  (Even)


Office Hours:     Monday    14:30 – 15:30 
                             Friday       14:30 - 16:30

Βασική Βιβλιογραφία: English for Students of Economics: Microeconomics, 2nd New Edition, J. Stefan, Εκδόσεις Gutenberg, 2016.
Συμπληρωματική Ύλη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Το μάθημα Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ, το οποίο είναι υποχρεωτικό, επικεντρώνεται στην κατανόηση της Μικροοικονομικής Ορολογίας στα Αγγλικά. Η ορολογία και οι βασικές έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας προέρχονται από κείμενα τα οποία παρουσιάζουν επιλεγμένα θέματα της μικροοικονομικής. Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται: «οι συντελεστές παραγωγής», «η ζήτηση και η προσφορά», «η ελαστικότητα», «οι αγορές προϊόντων και συντελεστών παραγωγής», «η θεωρία του καταναλωτή», «η θεωρία της παραγωγής», «η θεωρία κόστους», «η οργάνωση της αγοράς», «η οικονομική της ευημερίας», και «η οικονομική του περιβάλλοντος». Η παρουσίαση των εννοιών της μικροοικονομικής γίνεται με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων όπως Power Point presentations.

Εκτός από τη συγκεκριμένη ορολογία του μαθήματος, έμφαση δίνεται σε προχωρημένο λεξιλόγιο που αναλύεται πάντα σε γλωσσικό περιβάλλον. Στόχος του μαθήματος, πέρα από τις συγκεκριμένες γνώσεις που παρέχονται, είναι η εκμάθηση τεχνικών για την ευρύτερη κατανόηση επιστημονικών κειμένων. Διδάσκονται επίσης επιλεγμένα γραμματικά στοιχεία που εμφανίζονται συχνά σε επιστημονικά κείμενα, όπως πλάγιος λόγος, ρηματικές φράσεις, επιρρηματικές προτάσεις.

Επιπλέον, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν και να αξιολογηθούν μόνοι τους σε ασκήσεις ορολογίας και γραμματικής στα Αγγλικά στο Εργαστήριο Η/Υ της Σχολής. Επιπρόσθετα, το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση γραπτού λόγου η οποία δίνει έμφαση, σε αυτό το επίπεδο, στην ανάπτυξη παραγράφων και στη συγγραφή περιλήψεων.

Η αξιολόγηση και η τελική βαθμολογία των φοιτητριών/φοιτητών είναι συνάρτηση του συνόλου των εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της τελικής εξέτασης.

ΟΙΚ 2402 - ENGLISH  ΙV

SPRING SEMESTER

Instructor: Jenny Papaioannou

emai: j.papaioannou@uoc.gr


Teaching: Wednesday

Office hours: Monday   14:30 - 15:30

                         Wednesday  14:30 - 16:30Main textbook: Applied Economics Readings - English IV, 2010.


Course description:
This course has four aims: i) to advance students' English language knowledge within economics, focusing on terminology, ii) to provide training in reading and analysing extended texts on economics, iii) to give students practice in producing short written texts based on reading comprehension, and iv) to develop students' capacity for independent work and collaborative work in small groups. Students are required to read, understand and analyse advanced texts on a wide range of topics related to economic theory, e.g. Microeconomic and Macroeconomic Theory, Game Theory, Welfare  Economics, European Integration etc. They further engage in various language activities and tasks on the basis of these texts. A range of strategies are introduced for reading for different purposes (e.g. for general comprehension, to identify specific information, etc.), for reading and note-taking/note-making, for reading and writing (paraphrasing and summarising), as well as for improving reading flexibility and speed. The course also offers students the opportunity to revise the terminology (particularly of microeconomics and macroeconomics) and selected grammatical patterns which were covered in previous semesters.