Τα λογιστικά φύλλα καθώς και το Mathematica έχουν αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται σε πληθώρα στατιστικών και μαθηματικών εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες αυτών των προγραμμάτων και στους κανόνες επίλυσης οικονομικών προβλημάτων με την σωστή χρήση τους.  

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με παραδείγματα από πραγματικά οικονομικά και στατιστικά προβλήματα και διερευνούν τη λύση τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες, εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντα σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Η/Υ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • έχουν χρησιμοποιήσει πληθώρα υπολογιστικών φύλλων (εμπορικού αλλά και ανοικτού κώδικα) και διακρίνει την σύνδεση τους με την στατιστική για οικονομικές επιστήμες.
 • έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών στατιστικών και μαθηματικών λογισμικών από θεωρητική και από πρακτική άποψη.
 • μπορούν να περιγράφουν και ερμηνεύουν αποτελέσματα απλών στατιστικών εννοιών αλλά και ελέγχων υποθέσεων,
 • μπορούν να προχωρούν σε επίλυση απλών και μη-γραμμικών εξισώσεων καθώς και παραγωγή σχετικών γραφικών.
 • εξοικειώνονται με γενικές αρχές λειτουργίας υπολογιστών τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο και βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Το μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (ΟΙΚ2501) διδάσκετε στο εαρινό εξάμηνο και δίνει έμφαση στα προγράμματα EViews και στο SPSS.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση αυτών των δύο εμπορικών λογισμικών στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών).

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με παραδείγματα από πραγματικά οικονομικά και στατιστικά προβλήματα και διερευνούν τη λύση τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες, εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντα σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Η/Υ. Παράλληλα γίνετε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία με παραδείγματα προσαρμοσμένα στην οικονομική επιστήμη και στα μαθήματα στατιστικής και οικονομετρίας που προσφέρει το τμήμα.

Για να εισέλθετε στο eClass του μαθήματος για την πρώτη μόνο φορά, θα πρέπει να πατήσετε ΕΓΓΡΑΦΗ

Διδάσκοντες : Κωστής Πηγουνάκης

Περίγραμμα ύλης - Περιγραφή :

 • Εισαγωγή στις έννοιες των Δεδομένων
 • Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική
 • Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων
 • Το Σχεσιακό Μοντέλο
 • Λογικός Σχεδιασμός - Κανονικοποίηση
 • Λογική και Θεωρία Συνόλων
 • Σχεσιακή Άλγεβρα
 • Γλώσσα SQL
 • MySQL
 • Ανάλυση δημιουργίας σχεσιακών βάσεων δεδομένων : Δεδομένα, Οντότητες, Πίνακες
 • Ανάλυση δημιουργίας σχεσιακών βάσεων δεδομένων : Συσχετίσεις και Κανονικοποίηση
 • Σχεδίαση με το MySQL WorkBench
 • Σχεδίαση με την LibreOffice Base/Microsoft Access

Οι βάσεις δεδομένων και ιδιαίτερα οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων έχουν αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία στον χώρο της πληροφορικής και χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και στους κανόνες σχεδίασής τους.

Μαθησιακοί Στόχοι :

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έλθουν σε επαφή με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MySQL) και να διερευνήσουν τη λειτουργία τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση σε εργαστήριο Η/Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών σχεδίασης και από θεωρητική και από πρακτική άποψη, πράγμα που θα τους διευκολύνει στην κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

Συγγράμματα
/Βιβλιογραφία

"Κεχρής Ε., - Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις (Κριτική 2006)"

COMPGU210 : Αθανάσιος Ι. Μάργαρης: «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων – Θεωρία και Εφαρμογές» και πηγές του διαδικτύου.

Εξέταση / Βαθμολόγηση : Στο τέλος του εξαμήνου μέσω του συστήματος Moodle με ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Title : Introduction to Relational Databases for Economists

Teaching : Kostis Pigounakis

Framework :

 • Introduction to the Databases
 • Architectures and Design
 • Entity Relationship Model
 • The Relational Model
 • Logical Design - Normalization
 • Logic and Set Theory
 • Relational Algebra
 • SQL
 • MySQL
 • Analysis of the creation of a relational database : Data, Entities, Matrices, Relationships and Normalization
 • Designing with MySQL WorkBench and LibreOffice Base.

Learning Goals : Databases and, especially, Relational Databases have been proven as one of the basic tools in Information Technology and have been used in a plethora of applications. This subject is meant to be an introduction to the basics of the relational databases and the rules of their design. Within this framework, the students come into contact with database management systems (mySQL, MS Access) and inspect their operation by solving problems (lab exercises) under supervision. Students that successfully complete the subject, have gained knowledge of the database design principles theoretically and practically as well.

Books / Bibliography :

BOOK: Relational Database Design and Implementation - J.L. Harrington

TUTORIAL : MySQL Workbench online documentation

Examination / Rating : At the end of the semester an exam is given through the Moodle system (exercises and multiple choice questions).

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφαρμόσουν οι φοιτητές τα εργαλεία που έχουν αποκτήσει στα μαθήματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Οικονομετρίας σε ένα οικονομικό ερώτημα της επιλογής τους.

Οι φοιτητές που θα γραφτούν στο σεμινάριο θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια εμπειρική εργασία κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η εμπειρική εργασία συμπεριλαμβάνει τα εξής βήματα:

 

1. Εύρεση θέματος που να έχει σχέση με την οικονομική βιβλιογραφία (Econlit).

2. Εύρεση δεδομένων για να γίνει η εμπειρική ανάλυση.

3. Εύρεση βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα.

4. Οικονομετρική Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

Προαπαιτούμενα του σεμιναρίου:

1. Μαθηματικά Ι

2. Στατιστική II

3. Οικονομετρία Ι και (επιθυμητό Οικονομετρία ΙΙ)

4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ