Τα λογιστικά φύλλα καθώς και το Mathematica έχουν αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται σε πληθώρα στατιστικών και μαθηματικών εφαρμογών. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες αυτών των προγραμμάτων και στους κανόνες επίλυσης οικονομικών προβλημάτων με την σωστή χρήση τους.  

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με παραδείγματα από πραγματικά οικονομικά και στατιστικά προβλήματα και διερευνούν τη λύση τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες, εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντα σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Η/Υ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

  • έχουν χρησιμοποιήσει πληθώρα υπολογιστικών φύλλων (εμπορικού αλλά και ανοικτού κώδικα) και διακρίνει την σύνδεση τους με την στατιστική για οικονομικές επιστήμες.
  • έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών στατιστικών και μαθηματικών λογισμικών από θεωρητική και από πρακτική άποψη.
  • μπορούν να περιγράφουν και ερμηνεύουν αποτελέσματα απλών στατιστικών εννοιών αλλά και ελέγχων υποθέσεων,
  • μπορούν να προχωρούν σε επίλυση απλών και μη-γραμμικών εξισώσεων καθώς και παραγωγή σχετικών γραφικών.
  • εξοικειώνονται με γενικές αρχές λειτουργίας υπολογιστών τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο και βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Το μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ (ΟΙΚ2501) διδάσκετε στο εαρινό εξάμηνο και δίνει έμφαση στα προγράμματα EViews και στο SPSS.

Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την χρήση αυτών των δύο εμπορικών λογισμικών στατιστικής και οικονομετρικής ανάλυσης διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών).

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με παραδείγματα από πραγματικά οικονομικά και στατιστικά προβλήματα και διερευνούν τη λύση τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες, εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντα σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο Η/Υ. Παράλληλα γίνετε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία με παραδείγματα προσαρμοσμένα στην οικονομική επιστήμη και στα μαθήματα στατιστικής και οικονομετρίας που προσφέρει το τμήμα.

Για να εισέλθετε στο eClass του μαθήματος για την πρώτη μόνο φορά, θα πρέπει να πατήσετε ΕΓΓΡΑΦΗ

Το μάθημα εισάγει το/τη φοιτητή/τρια στις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τις γλώσσες Python και R. Πρωταρχικός σκοπός του είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τους τρόπους επίλυσης απλών προβλημάτων που επιδέχονται αυτοματοποίησης. Παραδείγματα διαδικασιών που θα αναλυθούν στο μάθημα είναι συλλογή δεδομένων από τους χρήστες μίας υπηρεσίας, αποστολή αυτοματοποιημένων και προσωποποιημένων email, επεξεργασία και διαγραμματική παρουσίαση δεδομένων και ανάλυση μαθηματικών προβλημάτων μέσω της εφαρμογής απλών αλγορίθμων. Το μάθημα είναι εφαρμοσμένο, αλλά κάνει εκτενείς αναφορές στο θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογισμών και διαδικασιών, δίνοντας έμφαση στον τρόπο σκέψης και οργάνωσης της εργασίας προς την επίτευξη του στόχου.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων και ιδιαίτερα οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων έχουν αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία στον χώρο της πληροφορικής και χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών. Το μάθημα ασχολείται με την παρουσίαση των αρχών σχεδίασης του σχεσιακού μοντέλου και την σκοπιμότητά τους, καθώς και με την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας που χρησιμοποιείται για τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, της SQL. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοικτού λογισμικού και διερευνούν τη λειτουργία τους μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες εκτελούνται με επίβλεψη και καθοδήγηση του διδάσκοντα σε εργαστήριο Η/Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών σχεδίασης και από θεωρητική και από πρακτική άποψη.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφαρμόσουν οι φοιτητές τα εργαλεία που έχουν αποκτήσει στα μαθήματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Οικονομετρίας σε ένα οικονομικό ερώτημα της επιλογής τους.

Οι φοιτητές που θα γραφτούν στο σεμινάριο θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια εμπειρική εργασία κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η εμπειρική εργασία συμπεριλαμβάνει τα εξής βήματα:

 

1. Εύρεση θέματος που να έχει σχέση με την οικονομική βιβλιογραφία (Econlit).

2. Εύρεση δεδομένων για να γίνει η εμπειρική ανάλυση.

3. Εύρεση βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα.

4. Οικονομετρική Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

Προαπαιτούμενα του σεμιναρίου:

1. Μαθηματικά Ι

2. Στατιστική II

3. Οικονομετρία Ι και (επιθυμητό Οικονομετρία ΙΙ)

4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ