Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια  για την λήψη βέλτιστων χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης αλλά και από ένα σύνολο πρακτικών εφαρμογών θα επιχειρηθεί η παρουσίαση χρήσιμων τεχνικών για την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων, για αποφάσεις χρηματοδότησης με τον καθορισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης, την αποτίμηση χρεογράφων και του προσδιορισμού του κινδύνου που κατέχουν, καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

 

 Περίγραμμα του μαθήματος:  

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων: διαχρονική αξία του χρήματος, απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση, σειρές πληρωμών (ράντες), ισοδύναμα και ανάλογα επιτόκια, προσδιορισμός του επιτοκίου, πίνακας αποπληρωμής δανείου (τοκοχρεόλυση).
 • Τεχνικές Αξιολόγησης Επενδύσεων:
  • Η απόφαση της επένδυσης κάτω από βεβαιότητα:
   • Οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού έργου.
   • Διάφορες μεταβλητές της επένδυσης.
   • Πανόραμα των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων, όπως εμπειρικά κριτήρια, κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη την διαχρονική αξία του χρήματος,
   • Αξιολόγηση με βάση τα το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης.
   • Ανεξάρτητες και αμοιβαίες αποκλειόμενες επενδύσεις.
   • Αλληλοεξαρτώμενα επενδυτικά σχέδια.
   • Επιλογή επενδυτικών προτάσεων σε συνθήκες περιορισμού κεφαλαίων και σε καθεστώς πληθωρισμού.
  • Η απόφαση της επένδυσης κάτω από αβεβαιότητα: η έννοια του κινδύνου, προσδιοριστικοί παράγοντες του κινδύνου ενός επενδυτικού έργου και μέθοδοι εκτίμησης του.
 • Αποτίμηση Χρεογράφων: αποτίμηση ομολογιών, κοινών μετοχών, υπολογισμός της απόδοσης ομολογίας και κοινής μετοχής.
 • Κόστος Κεφαλαίου: καθορισμούς του κόστους ομολογιακού δανείου, κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών, παρακρατημένων ή αδιανέμητων κερδών.
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων:
  • Η θεωρία του χαρτοφυλακίου.
  • Μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
  • Το πρόβλημα της επιλογής  του άριστου χαρτοφυλακίου.
  • Άριστη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει και το περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο.
  • Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων της αγοράς (CAPM).
  • Αξιολόγηση αποδοτικότητας χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολόγων. 

 Διδάσκοντας: Γαγάνης Χρυσοβαλάντης