Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιοποίησης της λογιστικής πληροφορίας. Μέσα από την αναλυτική θεωρητική και πρακτική εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να χρησιμοποιηθούν για το καλύτερο προγραμματισμό, έλεγχο και τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων για μια βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων μιας οικονομικής μονάδος.

 

Στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει τη γνώση στους φοιτητές αναφορικά με:

  • Θεωρητικό πλαίσιο λογιστικής: Βασικές αρχές, σκοποί, παραδοχές, εγχώρια και διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ)
  • Ισολογισμός
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  • Κατάσταση Ταμιακών Ροών
  • Προσάρτημα
  • Βήματα του Λογιστικού Κύκλου: Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο, ανάλυση οικονομικών γεγονότων και των συνεπειών τους στη λογιστική ισότητα, εγγραφές προσαρμογής, εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος
  • Λογιστικά Βιβλία & Στοιχεία Επιχειρήσεων
  • Μέθοδοι διενέργειας Αποσβέσεων
  • Μέθοδοι διενέργειας Απογραφής

 

 

 Προτεινόμενα Συγγράμματα:

 

Εισαγωγή στην Λογιστική

Needles B., Marian P.

 
 Χρηματοοικονομική Λογιστική (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)  

ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική

 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Τόμος Α')

ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ