Αντικείμενο - Σκοπός

Το μάθημα διαρθρώνεται έτσι ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές την μεθοδολογία προσέγγισης και τα εργαλεία ανάλυσης των σύγχρονων -ατελώς ανταγωνιστικών- βιομηχανικών κλάδων: Κλάδων -δηλαδή- στους οποίους υπάρχει στρατηγική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις «ανταγωνιζόμενες» ( rival ) [και όχι «ανταγωνιστικές» ( competitive )] επιχειρήσεις.

Συνοπτική Περιγραφή Διδακτέας Ύλης

Ι. Εισαγωγή

Ι.1. Ανασκόπηση στοιχείων βασικής Μικροοικονομικής.

Ι.2. Αντικείμενο και Θεμελιώδεις Έννοιες: Αγορά –Δομή -Συμπεριφορά-Απόδοση

Ι.3. Το Θεμελιώδες Υπόδειγμα Βιομηχανικής Οργάνωσης: Τέλειος Ανταγωνισμός-Βασικές Αρχές Ρυθμιστικής Πολιτικής

I .4. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός

Ι.5. Η Θεωρητική Βάση της Σύγχρονης Προσέγγισης: Εφαρμογή της « M η-Συνεργασιακής Θεωρίας Παιγνίων» ( non - cooperative Game Theory )

ΙΙ. Θεμελιώδη Υποδείγματα-Προβλέψεις (όταν οι καταναλωτές θεωρούνται ομοιογενείς)

ΙΙ.1. Το υπόδειγμα Cournot - Nash (με ομοιογενή και διαφοροποιημένα προϊόντα)

ΙΙ.2. Το υπόδειγμα Bertrand - Nash (με ομοιογενή και διαφοροποιημένα προϊόντα)

ΙΙ.3. Το υπόδειγμα Stackelberg

ΙΙ.4. Δυναμικός Ανταγωνισμός και Συμπαιγνία

ΙΙ.5. Ανταγωνισμός και Περιορισμοί στην Παραγωγική Δυναμικότητα

ΙΙΙ. Θεμελιώδη Υποδείγματα-Προβλέψεις (όταν οι καταναλωτές θεωρούνται ετερογενείς)

ΙΙΙ.1. Οριζόντια και Κάθετη Διαφοροποίησης Προϊόντων

ΙΙΙ.2. Το Υπόδειγμα Hotelling («Γραμμική Πόλη» με εξωγενείς τοποθεσίες)

ΙΙΙ.3. «Γραμμική Πόλη» με ενδογενείς τοποθεσίες

ΙΙΙ.4. «Κυκλική Πόλη»

Ι V . Δυνητικός Ανταγωνισμός

Ι V .1. Διεκδικήσιμες Αγορές

IV.2. Το Υπόδειγμα Οριακής Τιμολόγησης

Εγχειρίδια-Βοηθήματα

· Ι. Κατσουλάκος: Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Τυπωθήτω- Γ. Δαρδανός, 1998 ( A ΄ έκδοση)

· Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος

· Σημειώσεις του διδάσκοντος αναρτημένες στο site του Τμήματος

· L . Cabral : Βιομηχανική Οργάνωση, Κριτική, 2003