Το μάθημα αυτό είναι σεμιναριακού τύπου κατά το οποίο ο φοιτητής αναλαμβάνει μία εμβρυακής μορφής έρευνα σε θέματα οικονομικής θεωρίας βασισμένη κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εξέταση γίνεται στη βάση μίας γραπτής εργασίας 10.000 περίπου λέξεων πάνω σε συγκεκριμένο θέμα (διαφορετικό για κάθε φοιτητή), όπως επίσης και στην προφορική παρουσίαση των βασικών πορισμάτων της έρευνας στην τάξη. Οι θεματικές ενότητες έχουν κυρίως να κάνουν με σχολές οικονομικής σκέψης ή και μεμονωμένους οικονομολόγους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Οικονομικής σκέψης, αλλά και άλλα θέματα οικονομικής θεωρίας. Ενδεικτικά θέματα: Μονεταρισμός, Νέα Κλασική Σχολή, Νέα Κεϋνσιανή Σχολή, Μετα-Κεϋνσιανή Σχολή, Νέα Aυστριακή σχολή, Νέα Θεσμική Σχολή, Η Έννοια της Επιχειρηματικότητας στην Οικονομική Θεωρία, Η Έννοια του Ανταγωνισμού στην Οικονομική Θεωρία, Θεωρίες για την Επιχείρηση, Θεωρίες Κρίσεων, Θεωρίες Παγκοσμιοποίησης, Θεωρίες Ιδιωτικοποίησης, Θεωρία της Ευέλικτης Εξειδίκευσης, Θεωρία της Αποβιομηχάνησης, Η Θεωρία της Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς, Θεωρία Σοσιαλισμού της Αγοράς, Η Γενική Θεωρία του Keynes, Θεωρίες της Αξίας (Smith, Ricardo, Marx), Schumpeter, Veblen, Douglass North, Walt Rostow, Karl Polanyi κλ.π.