Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα εξετάσουμε τα υποδείγματα του εμπορίου (το Ρικαρδιανό υπόδειγμα, το υπόδειγμα των ειδικών συντελεστών παραγωγής, το υπόδειγμα Heckscher - Ohlin και το υπόδειγμα των αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας) για να κατανοήσουμε τα πρότυπα, τις αιτίες και τις συνέπειες του διεθνούς εμπορίου. Αυτά τα υποδείγματα θα μας βοηθήσουν να μελετήσουμε τις επιδράσεις του διεθνούς εμπορίου στην ανάπτυξη, στους μισθούς και στην κατανομή του εισοδήματος. Στο δεύτερο μέρος, θα αναλύσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις για να διεξάγουν εμπορική πολιτική (δασμοί, επιδοτήσεις εξαγωγών και ποσοτικοί περιορισμοί) και την επίδρασή τους στον όγκο του εμπορίου και στην ευημερία των χωρών. Επίσης, θα διερευνήσουμε την πολιτική οικονομία των κυβερνητικών εμπορικών πολιτικών και του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στις προτιμησιακές συμφωνίες εμπορίου.

Επιπλέον, θα μελετήσουμε την εμπορική πολιτική των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς αυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε διαφορετικές επιδιώξεις από αυτές που έχουν οι αναπτυγμένες χώρες. Τέλος, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις σύγχρονες αντιπαραθέσεις για την εμπορική πολιτική που εγείρει ο αυξανόμενος προβληματισμός για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στους εργάτες των αναπτυσσόμενων χωρών και στο περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

Το εγχειρίδιο που καλύπτει την ύλη του μαθήματος είναι το εξής: 
Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M. (2016), Διεθνής Οικονομική ”, Εκδόσεις Κριτική A.E..

Εξεταστέα Ύλη  και Τελική Εξέταση

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος θα είναι τα κεφάλαια 2-5 και 7-12 από το παραπάνω βιβλίο. Επίσης, τα θέματα της τελικής εξέτασης θα περιλαμβάνουν ασκήσεις, καθώς και ερωτήσεις κρίσης και κατανόησης της εξεταστέας ύλης.