Η δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στα κράτη-μέλη της. Ωστόσο, το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) δείχνει ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι αμφίβολη, ιδιαίτερα κατά την παρουσία αρνητικών διαταραχών. Ο στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων και των συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία μιας νομισματικής ένωσης. Συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης του πρώτου μέρους του μαθήματος είναι η ανάλυση κόστους και οφέλους μιας νομισματικής ένωσης, η κατάλληλη διαχείριση διαταραχών σε μια νομισματική ένωση, η κριτική στη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και η ανάλυση των προβλημάτων των ατελών νομισματικών ενώσεων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και κυρίως στα στάδια εξέλιξής της, στην άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής και στις προοπτικές της.