Αντικείμενο - Σκοπός

Το μάθημα διαρθρώνεται με σκοπό να κατανοήσουν οι φοιτητές την μεθοδολογία προσέγγισης και τα εργαλεία ανάλυσης της λειτουργίας των σύγχρονων αγορών εργασίας. Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των αγορών (ιδιαίτερα στην Ευρώπη) είναι η ύπαρξη εργατικών (η /και εργοδοτικών) οργανώσεων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, και οι νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συνοπτική Περιγραφή Διδακτέας Ύλης

Ι. Η Σύγχρονη Aγορά Εργασίας: Διάρθρωση, Προβλήματα και Προοπτικές

Ι.1. Ανασκόπηση: Γεγονότα προς ερμηνεία. Μεθοδολογία προσέγγισης. Θεμελιώδεις έννοιες της αγοράς εργασίας. Διάρθρωση και σχέσεις μεταβλητών και παραμέτρων (ανεργία -μισθοί-τιμές- παραγωγικότητα – οικονομική πολιτική).

Ι.2. Μισθοί και απασχόληση: Η επίδραση των οικονομικών και θεσμικών παραγόντων. Διάρθρωση και διάρκεια της ανεργίας.

Ι.3.Μικροοικονομική θεμελίωση και μακροοικονομικά αποτελέσματα.: Οι παραδοσιακές υποθέσεις (υποδείγματα) προσδιορισμού μισθών και απασχόλησης.

Ι.4. Οικονομική Πολιτική: Η μακροοικονομική της ανεργίας. Πολιτικές μείωσης της ανεργίας. Θεσμικές μεταβολές.

ΙΙ. Τα Οικονομικά των Εργατικών Ενώσεων

ΙΙ.1. Ανασκόπηση: Οι Εργατικές Ενώσεις (ΕΕ) στον Τέλειο Ανταγωνισμό. Η προέλευση της μονοπωλιακής δύναμης των ΕΕ. Οι αντικειμενικές συναρτήσεις των ΕΕ. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ενδογενής σχηματισμός των ΕΕ.

ΙΙ.2.Υποδείγματα Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (ΣΔ): Τα υποδείγματα «Δικαιώματος Διαχείρισης», «Αποτελεσματικών Διαπραγματεύσεων» και «Ετεροχρονισμένης Διαπραγμάτευσης». Διαπραγμάτευση ωρών εργασίας. ΣΔ και απεργίες.

ΙΙ.3. Τα οικονομικά αποτελέσματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων : Διάρθρωση των ΣΔ- κλαδική και συνολική ανεργία. ΣΔ- διάρκεια και υστέρηση ανεργίας. ΣΔ και παραγωγικότητα. ΣΔ και διαφορές μισθών.

ΙΙ.4. Εργατικές ενώσεις, επιχειρήσεις και ενδογενής προσδιορισμός θεσμών της αγοράς εργασίας : Αντικείμενο των ΣΔ. Ελάχιστοι κλαδικοί, εθνικοί και υπέρ-εθνικοί μισθοί. Παρά-οικονομικοί μισθοί.

Εγχειρίδια-Βοηθήματα

· Θ. Λιανού, Α. Νταούλη-Ντεμούση: Οικονομική της Εργασίας, Εκδόσεις Ε. Μπένου , 1998 ( A ΄ έκδοση)

· Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος

Προχωρημένη Βιβλιογραφία

· Layard R., Nickell, S. and R. Jackman: Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, OxfordUniversity Press , 1993 .

· Booth, A.: The Economics o the Trade Union, CambridgeUniversity Press , 1996 .