ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚ3106

 

A. Σκοπός του μαθήματος

Αντικείμενο μελέτης του μαθήματος είναι οι Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος του μαθήματος δίνει έμφαση στην αγορά συναλλάγματος, η οποία αποτελεί σημαντικό τμήμα της διεθνούς κεφαλαιαγοράς. Εξετάζεται η λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος και ο προσδιορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών (όψεως και προθεσμίας), οι θεωρίες προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η άσκηση της συναλλαγματικής πολιτικής και οι κερδοσκοπικές επιθέσεις. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει στις κρίσεις του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως είναι οι συναλλαγματικές κρίσεις, τραπεζικές και γενικότερα χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης παρουσιάζονται η συμπεριφορά και οι κίνδυνοι των τραπεζών, τα γεγονότα της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και η κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Β. Βασικό εγχειρίδιο

Το βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος, το οποίο καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης, είναι το:

  • Καρφάκης, Κ., (2008), Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις: Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

 

Γ. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

Το παραπάνω εγχειρίδιο θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συμπληρωματικά εγχειρίδια, τα οποία είναι:

 

  • Βλαχάκη, Ε., Καλυβίτης, Σ., (2011), Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Κορλίρας, Π., (2006), Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
  • Σπαρτιώτης, Δ., Στουρνάρας, Γ., (2010), Τα Θεμελιώδη Αίτια της Κατάρρευσης των Τραπεζών και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών: Η Εμπειρία 2007-2008, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Krugman, P., Obstfeld, M., (2003), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική (τόμος Β΄), Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

 

Δ. Τρόπος αξιολογήσεως

Η βαθμολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε μια ενδιάμεση και μια τελική γραπτή εξέταση, οι οποίες προσμετρούν για το 40% και το 60% του τελικού βαθμού, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην ενδιάμεση εξέταση είναι προαιρετική. Επίσης, στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο βαθμός της ενδιάμεσης εξέτασης δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

 

Ε. Απαιτούμενες Γνώσεις

Η κατανόηση της ύλης των μαθημάτων Μακροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ και η εξοικείωση με στοιχειώδεις μαθηματικές έννοιες είναι χρήσιμη για την κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος.   

 

Ζ. Διδάσκοντες

Νικόλαος Γιαννέλλης