ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ( ECONOMIC GROWTH )

Ακαδημαϊκό Ετος 2016-2017, Εαρινό Εξάμηνο

Διδάσκων: Σ. Μπόικος

Το μάθημα έχει στόχο να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει τα μαθηματικά εργαλεία τα οποία είναι αναγκαία για την ανάλυση των θεωριών μεγέθυνσης, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση των κυριοτέρων θεωριών.


ΜΕΡΟΣ Ι. Μαθηματικά Εργαλεία

· Εισαγωγή σε διαφορικές εξισώσεις και συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

· Η έννοια και η ευστάθεια της ισορροπίας σε δυναμικά συστήματα

· Μελέτη διαταραχών ( Bifurcations and routes to chaos ).

· Εισαγωγή στην θεωρία βέλτιστου ελέγχου ( optimal control theory )

· Η δυναμική ευστάθεια του βέλτιστου ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Θεωρίες Μεγέθυνσης

· Υποδείγματα περιγραφικής μεγέθυνσης ( descriptive growth ). Το υπόδειγμα Solow .

· Εμπειρικές ενδείξεις και υποδείγματα σύγκλησης.

· Υποδείγματα βέλτιστης μεγέθυνσης ( optimal growth ).

· Υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης ( Lucas , Romer )

· Εφαρμογή: Οικονομική μεγέθυνση και περιβάλλον

Βιβλιογραφία

· Α. Ξεπαπαδέας, Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδ. Σμπίλιας, 1997.

· Α . Xepapadeas, Mathematical Tools,

http://economics.soc.uoc.gr/xepapadeas/ →Teaching →Graduate Courses

·  Α. Ξεπαπαδέας, Οικονομική Μεγέθυνση, Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1998.

·  Καλαϊτζιδάκης Π. και Καλυβίτης Σ., Οικονομική Μεγέθυνση: Θεωρία και Πολιτική, Εκδ. Κριτική, 2002.

·  Romer, D. Advanced Macroeconomics, 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2006