Στο ΟΙΚ3301 γίνεται επισκόπηση των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η οικονομική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες και εξετάζονται ενδελεχώς τα υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί για να εξηγήσουν τις εξελίξεις στις χώρες αυτές και τις σημαντικές διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή των διαφορών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, των πηγών χρηματοδότησης και των θεσμών ως προσδιοριστικών παραγόντων των αποκλίσεων στα επίπεδα ανάπτυξης επιμέρους χωρών. Επίσης γίνεται εκτενής ανάλυση της μεθοδολογίας για την καταγραφή της φτώχειας και της μέτρησης της εισοδηματικής ανισότητας.