Το μάθημα απευθύνετε σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένες γνώσεις στην οικονομετρία ώστε να είναι σε θέση να,
1)παρακολουθούν και να καταλάβουν δημοσιευμένη εφαρμοσμένη έρευνα
2) αναπαράγουν τα αποτελέσματα από δημοσιευμένα άρθρα.
Τα βασικά θέματα του μαθήματος είναι,

Ι) Δεδομένα Πάνελ:

II)Μοντέλα Περιορισμένων Εξαρτημένων Μεταβλητών: Μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας


III ) Υποδείγματα Μονομεταβλητών Χρονοσειρών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Wooldridge J . Εισαγωγή στην Οικονομετρία . Τόμος A. Εκδόσεις Παπαζήση

Johnston J . and DiNardo JΟικονομετρικές Μέθοδοι . Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Χρήστος Γ. Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Εκδόσεις Gutenber

Goldberger A. (1991) A course in Econometrics, Harvard University Press.

Stock J. and M. Watson (2003) Introduction to Econometrics, Addison Wesley

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ασκήσεις: 30% (εγγραφή στο MOODLE)

Τελική Εξέταση: 70%