Η δεύτερη ενότητα στη σειρά των μαθημάτων της Μικροοικονομικής Θεωρίας, αρχικά εξετάζει την λειτουργία των αγορών στις σύγχρονες οικονομίες και εάν αυτές επιτυγχάνουν ή όχι την μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Συγκεκριμένα οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν τις αγορές του τέλειου ανταγωνισμού, του μονοπωλίου, του μονοπωλιακού ανταγωνισμού και του ολιγοπωλίου. Για κάθε μία από τις αγορές αυτές, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις καθώς και η διαδικασία επίτευξης της αγοραίας ισορροπίας των αγαθών και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών αγοράς, ιδίως όσον αφορά στην ευημερία που εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς της οικονομίας.

Αρχικά αναλύονται οι δυο ακραίες μορφές αγορών, του τέλειου ανταγωνισμού και του μονοπωλίου, καθώς και η περίπτωση του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Κατόπιν, για να μπορέσουν οι φοιτητές να κατανοήσουν την στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε αγορές με ολιγοπωλιακή δομή, παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές αρχές της θεωρίας παιγνίων. Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο στατικά όσο και δυναμικά παίγνια πλήρους και ατελούς πληροφόρησης και παρουσιάζονται οι βασικές διακρίσεις τον ολιγοπωλιακών αγορών και οι ισορροπίες κατά Cournot και Bertrand. Οι διαλέξεις επεκτείνονται σε βασικές περιπτώσεις ολιγοπωλιακών αγορών που αφορούν τις σύγχρονες οικονομίες.

Στην τελευταία ενότητα των διαλέξεων, μελετάται η σημασία και ο ρόλος της πληροφόρησης των παραγόντων της αγοράς στην επίτευξη της αγοραίας ισορροπίας. Αναλύεται η λειτουργία αγορών στις οποίες ορισμένοι από τους συμμετέχοντες (παραγωγοί ή καταναλωτές) διαθέτουν ανώτερη πληροφόρηση σε σχέση με άλλους παράγοντες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη των δημοπρασιών, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της μικροοικονομικής θεωρίας στον πραγματικό κόσμο. Τέλος, παρουσιάζεται η αγοραία ισορροπία στην αγορά εργασίας καθώς και τη σημασία των εργατικών ενώσεων στη διαμόρφωση της αγοραίας ισορροπίας.