Σκοπός της πρώτης ενότητας στη σειρά των μαθημάτων της Μικροοικονομικής Θεωρίας (ΟΙΚ1005) είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς καταναλωτών και παραγωγών σε μία οικονομία. Αρχικά αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές κατανέμουν τους πόρους τους μεταξύ των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στο πως επηρεάζονται οι βέλτιστες καταναλωτικές αποφάσεις από εξωγενείς μεταβολές στις τιμές των αγαθών και το διαθέσιμο εισόδημα τους.

Κατόπιν, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι παραγωγοί συνδυάζουν τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτουν ώστε να παράγουν τους πλέον κερδοφόρους συνδυασμούς αγαθών και υπηρεσιών. Εξετάζεται ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραματίζει η παραγωγική τεχνολογία στις βέλτιστες αποφάσεις των παραγωγών. Η ανάλυση γίνεται τόσο για τη βραχυχρόνια όσο και για τη μακροχρόνια περίοδο.

Το τελευταίο μέρος του μαθήματος εξετάζει τον τρόπο δράσης των οικονομικών παραγόντων (παραγωγών και καταναλωτών) υπό καθεστώς ρίσκου και αβεβαιότητας. Έμφαση δίνεται στην ποσοτικοποίηση και μέτρηση του κινδύνου που συνοδεύει τη λήψη αποφάσεων και πως αυτός επηρεάζει τη συμπεριφορά καταναλωτών και παραγωγών.