Το σεμινάριο έχει σαν σκοπό να δώσει το κίνητρο στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα της Χρηματοοικονομικής. Τα θέματα των εργασιών αποτελούνται από την παρουσίαση βασικών υποδειγμάτων θεωρητικής φύσεως και εφαρμογών αυτών (π.χ. το υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων CAPM, το υπόδειγμα των τριών παραγόντων Fama & French, κ.α.) είτε της εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές στα μαθήματα της χρηματοοικονομικής σε νέα ερευνητικά θέματα (π.χ. διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, πιστοληπτική διαβάθμιση, κ.α.).
Το σεμινάριο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες συναντήσεων. Η παρακολούθηση όλων των συναντήσεων είναι υποχρεωτικές. Θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία επιτήρηση της προόδου των εργασιών.