Στατιστική Ι


Σκοπός Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και έννοιες της στατιστικής. Το
μάθημα χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη:
• Περιγραφική Στατιστική
– Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με την προκαταρκτική
ανάλυση δεδομένων και την εισαγωγή στην επαγωγική στατιστική.
• Πιθανότητες
– Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο των περιγραφικών
μεθόδων του πρώτου μέρους.
• Εμπειρικές Εφαρμογές
– Θεωρητικές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές θα δίνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Για τις πρακτικές εφαρμογές είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ και ενός
προγράμματος ανάλυσης δεδομένων.

Διδακτικό Υλικό