Αντικείμενο :

Για πολλά κοινωνικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων η πολιτική και η αγορά, είναι επιθυμητή η μελέτη τάσεων και προτιμήσεων. Η μελέτη αυτή συντελείται μέσω της συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Η συλλογή και διαχείριση δεδομένων διενεργείται με συγκεκριμένες μεθόδους που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια στην αποτύπωση του φαινομένου. Επίσης, η ανάλυση δεδομένων βασίζεται σε τεκμηριωμένες τεχνικές που διασφαλίζουν την εγκυρότητα των συμπερασμάτων.


Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η διαδικασία διεξαγωγής έρευνας με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων. Το σεμινάριο εισάγει το φοιτητή στην πορεία της έρευνας:

-          αποτύπωση των  απαιτήσεων του ενδιαφερόμενου για την έρευνα,

-          προσδιορισμό του προβλήματος, 

-          επιλογή μεθοδολογίας συλλογής στοιχείων,

-          σχεδιασμό της έρευνας,

-          συλλογή των δεδομένων,

-          επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων, και τέλος

-          ανάλυση και γενίκευση των αποτελεσμάτων.

 

Μαθησιακοί στόχοι :

-          ο φοιτητής να κατανοήσει τη μεθοδολογία και τα εργαλεία της έρευνας

-          να αντιληφθεί το πρόβλημα και να επιλέξει τη σωστή προσέγγιση

-          να διενεργήσει την έρευνα, να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα

-          να κάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων και να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας στον ενδιαφερόμενο

 

Βιβλιογραφία :

-          Σιώμκος Γ. Ι., Μαύρος Δ. Α., Έρευνα Αγοράς, Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης (2008).

-          Σταθακόπουλος, Β., Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη  (2005).

-          Μαλλιάρης, Π., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη (2001)

-          Kotler P., Marketing Management, The Millennium edition, Prentice Hall International, Inc. (2000).

Τρόπος Εξέτασης :

Στο βαθμό του σεμιναρίου συμβάλλουν οι παρακάτω παράμετροι :

-         Συμμετοχή στις παρουσιάσεις των παραδόσεων (10%)

-         Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας (30%)

-         Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας (60%)