Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική. Στα πλαίσια του βασικού του στόχου που είναι η μελέτη της οικονομίας ως σύνολο, έμφαση θα δοθεί στη ανάλυση εννοιών όπως είναι ο καθορισμός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι οικονομικές διακυμάνσεις και η συναθροιστική προσφορά και ζήτηση στα πλαίσια μιας κλειστής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, θα καλυφθούν οι ακόλουθες ενότητες:

- Μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ, αποπληθωριστής του ΑΕΠ και δείκτης τιμών καταναλωτή.

- Συντελεστές παραγωγής και διανομή του εισοδήματος μεταξύ τους, ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες και ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών στη μακροχρόνια περίοδο.

- Ανεργία, είδη ανεργίας και κατώτατος μισθός.

- Χρήμα, ποσοτική θεωρία του χρήματος, πληθωρισμός και επιτόκια.

- Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις και συναθροιστική ζήτηση / υπόδειγμα IS-LM.

- Συναθροιστική προσφορά / καμπύλη Phillips.

 Β) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Abel, A.B., Bernanke, B.S. και Croushore, D. (2017), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Mankiw, G.N. (2019), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα
  • Dornbusch, R. και Fischer, S. (1993), Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.