Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενημέρωση για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

από System Administrator -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την είσοδό σας στην πλατφορμα econ_classes, που απαιτούνται για την εξέτασή σας σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας με τη χρήση της μεθόδου εξ αποστάσεως (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός μητρώου, όνομα χρήστη πρόσβασης), και θα προκύψουν κατά την πιο πάνω επεξεργασία, μόνο για τον σκοπό της πραγματοποίησης της εξέτασης με την πιο πάνω μέθοδο.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού του Πανεπιστημίου Κρήτης παροχής ανώτατης εκπαίδευσης υπό την ισχύ των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 ΠΝΠ και του άρθρου 7 της 59181/Ζ1/20.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των απλών προσωπικών δεδομένων σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) και (ε) και για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση (ζ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέτασή σας δεν θα εγγραφεί σε βίντεο. Τα υπόλοιπα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για το αδιάβλητο των εξετάσεων, όπως ο νόμος και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος ορίζουν. Ακολούθως θα διαγραφούν. Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ούτε αυτά θα διαβιβασθούν σε άλλη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους όρους του πιο πάνω Γενικού Κανονισμού. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στη διεύθυνση e.kalogeraki@uoc.gr. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr