Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε ζητήματα εκμετάλλευσης και διανομής των αποθεματικών και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  Οι θεματικές που καλύπτονται είναι: κατηγορίες φυσικών πόρων, σπανιότητα μέτρηση και παράγοντες αναστολής της σπανιότητας των φυσικών πόρων, κριτήρια λήψης αποφάσεων κατανομής των φυσικών πόρων, εξαγωγή των κανόνων άριστης χρήσης των ανανεώσιμων πόρων και εξάντλησης των αποθεματικών πόρων, ενεργειακοί πόροι και οικονομικότητα και  οικονομική της διαχείρισης των δασών.

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση του φοιτητή με ένα αντικείμενο που δεν καλύπτεται από τα οικονομικά της παραγωγής.