Προφίλ

Η Μονάδα Έρευνας Αγοράς και Κοινής Γνώμης (Μ.Ε.Α.Κ.Γ.) λειτουργικά υπάγεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 2011 σύμφωνα με την 701/27-01-2011 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και την 289/02-06-2011 έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Με τις παραπάνω αποφάσεις παραχωρήθηκε μερικώς στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το λογισμικό δημοσκοπήσεων που είχε προμηθευτεί το Ίδρυμα προκειμένου, διαμέσου της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης, να διεξάγονται δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του Ιδρύματος αλλά και για λογαριασμό τρίτων.

Με τις ίδιες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, παραχωρήθηκε μερικώς ο χώρος του Διατμηματικού Εργαστηρίου Στατιστικής και Πληροφορικής (Δι.Ε.Στα.Π) στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου για την εγκατάσταση της Μ.Ε.Α.Κ.Γ.

Σκοπός της Μ.Ε.Α.Κ.Γ. είναι η εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας και των υποδομών του Ιδρύματος για τη διενέργεια ερευνών και δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είτε για λογαριασμό του Ιδρύματος, είτε για λογαριασμό τρίτων.

Διαμέσου των ερευνών που διενεργούνται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, καταγράφεται και προβάλλεται η κοινή γνώμη της Κρήτης και  ισχυροποιείται η αλληλεπίδραση του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία και οικονομία, αναδεικνύοντας την αναπτυξιακή του στρατηγική.

Παράλληλα η Μ.Ε.Α.Κ.Γ. αναλαμβάνει τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς για λογαριασμό τρίτων – ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων ή θεσμικών παραγόντων, με σκοπό την εξασφάλιση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και της γενικότερης ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.